koláž.jpg

Vzdělávací agentura ACADEMY

Motto: "Lidé žijí na celém světě, pomůžeme Vám s nimi komunikovat..."


TEL: 608808094, 588188913, e-mail: academy@volny.cz
Postřelmovská 2029/1b, 789 01   Zábřeh

                    VÝUKA  - PŘEKLADY  - TLUMOČENÍ . . . jazyka anglického

angličtina  němčina  španělština  ruština  francouzština  italština

NOVĚ výuka i o víkendu!

verejnost.bmp
SKYPE.bmp
FIRMY2.bmp

služby zdarma na našich učebnách:

občerstvení.jpg
wifi2.jpg
copy.jpg
library.jpg
consultation.jpg
OBČERSTVENÍ, WI-FI PŘIPOJENÍ, COPY CENTRUM, KNIHOVNA, MOŽNOST KONZULTACÍ

akceptujeme tyto platební karty:

platby.jpg

lektorská zóna

jazykovky3.gif
FB logoIII.gif

Všeob. obch. podmínky

Milí klienti / studenti,

rádi bychom Vám představili naše všeobecné obchodní podmínky stručně tak, abyste jim snadno porozuměli a abychom Vás jimi zdrželi jen minimálně. Tedy hned k věci:

1) poskytovatel výuky je Martin Bílek, IČ: 73221295 - a dále lektoři, zaměstnanci a smluvní partneři OSVČ Martina Bílka. (Dále jen: Jazyková agentura),

2) kurzovné výuky na učebně se hradí jazykové agentuře bezhotovostně převodem, na základě faktury, kterou Vám zašleme do e-mailu ve formátu PDF.  Faktura zpravidla přijde zákazníkovi mailem před zahájením kurzu, či v jeho průběhu. Dále je možno platit kurzovné platební kartou, hotově, oproti pokladnímu příjmovému dokladu,

3) kurzovné online výuky (Skype anebo výuka "po telefonu"), se hradí pouze bezhotovostně,

5) kurzovné pro klienty - občany se hradí na 12 lekcí předem. Mezi jednotlivými cykly 12 hodin si můžete udělat pauzu jak dlouho chcete. Ve výjimečných případech lze sjednat, že se kurzovné hradí zpětně, vystavením faktury za odučené lekce v daném měsíci. Vždy platí pravidlo 1 x omluvená lekce během 3 měsíců.

6) Kurovné pro klienty - právnické osoby (dále jen PO) lze hradit podobně jako kurzovné u fyzických osob (12 lekcí předem) nebo lze vystavit fakturu vždy za odučené lekce v daném měsíci. I zde si vyhrazujeme právo "omluvení" 1 lekce z celkového počtu 12 lekcí, další zrušené lekce ze strany studentů se účtují. 

7 a) při zahájení jazykového kurzu na učebně (klienti - fyzické osoby, občané i právnické osoby ) se vyplní společně písemná přihláška. Přihláška obsahuje: Jéno a příjmení (u PO název společnosti + IČ)  e-mail a telefon. Přihláška také obsahuje cenu za minutovou dotaci výuky. Jejím podpisem také prohlašujete, že jste seznámeni s těmito obchodními podmínkami. Jedno vyhotovení přihlášky je Vaše, druhé si necháváme my. Pokud si prodlužujete kurz o další cyklus 12 lekcí, není nutné přihlášku znovu vyplňovat. Platí to, co je ujednáno v původní. Výjimkou je měsíc září, kdy je třeba všechno písemně obnovit, 

7 b) při zahájení online kurzu - funguje jako přihláška registrační webový formulář na stránce: http://academy88.webnode.cz/ musíte vyplnit formulář s názvem "objednávka kurzu", u výuky angličtiny po telefonu se nejdříve vyplní objednávka zkušební lekce: https://www.anglictinapotelefonu.eu/vyzkouset-kurz/ a v případě, že si student objednává celý kurz, objednávku potvrzuje mailem.

8) Vaše učebnice, ze kterých se budete učit, Vám doporučíme my, přece jen, máme více zkušeností, nechte to tedy na nás,

9) pokud nám onemocní lektor, nebo z jiného důvodu není schopen Vás učit, výuku za něj zastane lektor jiný - kolega, kolegyně, jež s Vámi povede výuku- Pokud jiného lektora aktuálně nemáme, vyhrazujeme si čas 3 měsíců na zajištění nového, kvalifikovaného lektora. Pokud v dané době lektora pro Vás Jazyková agentura lektora nezajistí, vracíme Vám poměrnou část kurzovného,

10) pokud si zaplatíte kurz, ale do 30 dní od data na přihlášce jej nezahájíte (po tuto dobu jen pro Vás rezervujeme čas lektora a učebnu), 50% kurzovného Vám bohužel propadá, a zbytek se Vám vrátí na účet spolu s opravným daňovým dokladem,

11) pokud máte výuku 1x za týden, tak v rámci 12 lekcí máte 1 lekci automaticky omluvenou. Další hodiny jsou bez náhrady. Vždy se Vám ovšem pokusíme vyjít vstříc a v rámci našich i Vašich možností Vám nabídneme náhradní termín v daném týdnu nebo delší lekce v následujícím období. I my si pro Vás rezervujeme čas a učebnu a pokud nepřijdete, v danou chvíli již nemáme možnost si narychlo pozvat místo Vás jiného studenta. Pokud máte účast na výuce 2x týdně, máte automaticky omluveny lekce 2.

12) u dětských kurzů se navíc omlouvá zrušení lekce v termínech, kdy probíhají jarní, pololetní, velikonoční, vánoční nebo podzimní prázdniny. Dětské kurzy mají studenti do 18 let věku. 

13) pokud máte kartu Student+ /karta se nevztahuje na právnické osoby, online výuku a dětské kurzovné/ (podrobné výhody popsány na našem webu: http://academy.717.cz/menu/student) - máte možnost si po skončení cyklu 12 lekcí vždy s Vaším lektorem sjednat extra konzultaci (konverzace, vysvětlení garamtiky, atp..) a to buď na učebne nebo přes telefon / Skype. 

14) o letních prázdninách (červenec, srpen) výše uvedené pravidlo neplatí a Vy si z nás můžete udělat "holubník" - prostě si můžete na výuku chodit dle Vašich časových možností. Léto je přece od toho, abyste si také trochu odpočinuli,

15) využijete-li svého práva rušenou omluvenou lekci nahlásit, prosíme učiňte tak alespoň 24 hodin před zahájením Vaší lekce. Pokud zrušení proběhne již v "okně" 24 hodin, lektor již s Vámi počítal a hodina bude bez náhrady. Můžete poslat SMS, zavolat. Mail raději ne, nejsme připojeni pořád - učíme,

16) pokud se rozhodnete ukončit kurz před jeho skončením, kurzovné se zpět nevrací,

17) V případě situace, kdy student(-i) hodnotí výuku jazyka jako nevyhovující nebo nesplňující dané cíle, mohou své důvody reklamace sepsat a odeslat je na e-mailovou adresu: academy@volny.cz . Poskytovatel služby má 30 dní na vyhodnocení situace a je vázán písemně na reklamaci odpovědět.

18) ceník pro firmy (firemní kurzovné) platí pouze pro právnické osoby - komerční (tj., neplatí pro z.s., nadace, státní školy, Obecní či Krajské úřady, Ústav, atp..). 

19) Naše Agentura se zavazuje, že v souladu s pravidly GDPR neposkytne žádná Vae osobní data z přihlášek třetí osobě a na žádost studenta budou data vymazána. Jejich uchování bude plně v souladu s pravidly GDPR.


A teď něco málo k překladům a tlumočení - pokud k nám chodíte jen na výuku, již číst dále nemusíte:

1. překlad může být Agentuře zaslán elektronicky nebo v listinné podobě,

2. cena překladů se stanoví za jednotlivé Normostrany (NS). 1 NS = 30 řádků po 60 znacích. Cena řídí se platným ceníkem umístěným na webových stránkách Agentury či individuálním ujednáním ceny se zákazníkem.

3. termíny překladů se řídí termíny uvedenými na stránkách Agentury či individuálním ujednáním mezi Agenturou a zákazníkem.

4. za překladatelskou službu je zákazníkovi vystavena faktura s dobou splatnosti 14 dnů ode dne jejího vystavení. (Pokud není se zákazníkem dohodnuto jinak). V případě, že faktura není uhrazena v termínu, může si Agentura účtovat úrok z prodlení a to ve výši 1 promile z dlužné částky za každý den prodlení. 

5. agentura se zavazuje překlad provést řádně, v dané kvalitě a včas. V případě porušení stanovených podmínek nese zodpovědnost vyplývající z platné legislativy ČR.

6. pokud zákazník požaduje v překládaném textu dodržování specifických pojmů, odborných a zvláštních výrazů, zkratek, apod., musí na to Agenturu písemně upozornit a zaslat seznam takové požadované terminologie v příslušném jazyce, nebo v objednávce uvést odpovědnou osobu, se kterou může Agentura odbornou terminologii konzultovat. Pokud tak zákazník neučiní, nebude na pozdější reklamace týkající se odborné terminologie brán zřetel.

Tlumočení:

- Minimální délka tlumočení jsou 2 hodiny. Do doby tlumočení se započítává celá doba, kdy je tlumočník zákazníkovi k dispozici, tj. i doba přestávek na občerstvení, případných přejezdů mezi místy jednotlivých jednání apod.

- Samozřejmostí je, že tlumočník musí být náležitě oblečen a upraven s ohledem na druh prostředí a práce, na kterou byl objednán (obchodní jednání…).

- S veškerými informacemi získanými na neveřejných akcích je tlumočník povinen nakládat jako s důvěrnými, citlivými s vědomím zákonného postihu při porušení.

- Tlumočník má právo odmítnout pracovat v nepřijatelném prostředí nebo v jinak nedůstojných podmínkách (psychický nátlak, neetická témata apod.).

- V případě zrušení závazné objednávky tlumočení, je naše agentura oprávněna si účtovat tyto storno poplatky:

72 hod. před termínem.... 15% z celkové ceny zakázky

48 hod. před termínem.... 25% z celkové ceny zakázky

24 hod. před termínem.... 50% z celkové ceny zakázky

v den tlumočení .... 90% z celkové ceny zakázky

- Případný zvukový záznam tlumočení je ze zákona předmětem autorských práv, podmínky jeho pořízení je nutno ujednat předem.

-----------------

Martin Bílek 3.9.2018

některé obrázky na tomto webu byly použity z databáze: freepik.com Some voctors and photograps have been desigend by freepik.com. Vecotrs and pictures used on this website are available HERE including the information about their authors. Některé grafické prvky byly pořízeny formou kopě, číslo dokladu: #2857-1245. Some graphic items have been purchased, Invoice​#2857-1245.
všechny materiály na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné použití jakýchkoliv materiálů z těchto stránek může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a jiných zákonů. © Academy 2011

k osobním údajům, které poskytujete vyplněním registračních formulářů na těchto stránkách, je přistupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a bude s nimi nakládáno ve smyslu tohoto zákona
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one