koláž.jpg

Vzdělávací agentura ACADEMY

Motto: "Lidé žijí na celém světě, pomůžeme Vám s nimi komunikovat..."


TEL: 608808094, 588188913, e-mail: academy@volny.cz
Postřelmovská 2029/1b, 789 01   Zábřeh

                    VÝUKA  - PŘEKLADY  - TLUMOČENÍ . . . jazyka anglického

angličtina  němčina  španělština  ruština  francouzština  italština

NOVĚ výuka i o víkendu!

verejnost.bmp
SKYPE.bmp
FIRMY2.bmp

služby zdarma na našich učebnách:

občerstvení.jpg
wifi2.jpg
copy.jpg
library.jpg
consultation.jpg
OBČERSTVENÍ, WI-FI PŘIPOJENÍ, COPY CENTRUM, KNIHOVNA, MOŽNOST KONZULTACÍ

akceptujeme tyto platební karty:

platby.jpg

lektorská zóna

jazykovky3.gif
FB logoIII.gif
Stupně znalostí podle Rady Evropy

Možnost studovat nebo pracovat v rámci zemí Evropské unie vyvolala potřebu všeobecně uznávaných kritérií pro hodnocení jazykových znalostí. Na základě této poptávky vznikl dokument Rady Evropy nazvaný Společný evropský referenční rámec pro jazyky, který mj. obsahuje stupnici jazykových dovedností (stupně A1 až C2).

Tři úrovně, šest stupňů

Společný evropský referenční rámec pro jazyky poskytuje základ pro vypracovávání jazykových učebnic, testů, zkušebních materiálů apod. Zároveň podrobně popisuje, jakým způsobem musí studenti ovládat daný jazyk, aby své znalosti mohli prakticky využívat. Jazykové dovednosti jsou hodnoceny pomocí tří základních úrovních, rozdělených vždy do dvou stupňů:

Začátečník – stupně A1 (Breakthrough) a A2 (Waystage)
Středně pokročilý – stupně B1 (Threshold) a B2 (Vantage)
Pokročilý – stupně C1 (Effective Operational Proficiency) a C2 (Mastery)


A 1 - Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má, a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci.
A 2 - Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umí s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.
B 1 - Rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají. Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.
B 2 - Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru. Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulostí a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností.
C 1 - Rozumí řadě různých náročných a delších textů a rozeznává jejich skrytý význam. Vyjadřuje se plynně a spontánně bez příliš zřejmého hledání slov. Užívá jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely. Píše jasné, dobře strukturované podrobné texty o složitých tématech, přičemž používá různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.
C 2 - Rozumí bez námahy téměř všemu, co slyší nebo čte. Umí shromažďovat informace z různých ústních a písemných zdrojů a tyto informace znovu uspořádat do souvislého celku. Umí se vyjadřovat spontánně, velmi plynně a přesně, rozlišuje jemné významové odstíny i ve složitějších situacích.

Při určení obsahu znalostí, které jsou potřebné pro dosažení jednotlivých stupňů brali tvůrci stupnice do úvahy řadu kritérií. Kromě lingvistických znalostí, tj. gramatiky, slovní zásoby, syntaktických znalostí apod., sem včlenili také požadavky z oblasti sociální, tj. vnímavost studenta ke společenským konvencím a zvyklostem, a všímali si také úrovně využití jazykových znalostí v každodenních situacích
Charakteristiky jednotlivých stupňů pokročilostí znalostí anglického jazyka pro rozdělení do kurzů vzdělávací agentury Academy:

Úplný začátečník:

zná jen triviální anglické obraty zažité v českém jazyce,
nemá osvojeny hlavní gramatické zásady a principy,
nezná správnou výslovnost - čte se zažitými chybami anebo ve shodě s psaným textem.

Ale má chuť učit se!
translation.jpg
Začátečník až mírně pokročilý student:

čte jednoduché texty s určitými obtížemi, správnou výslovnost všech slov zná jen z části, užívá v omezeném rozsahu jednoduchou slovní zásobu, rozumí stručným pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje,
pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění,používá abecední slovník učebnice.
Rozumí známým slovům a jednoduchým větám pouze se vztahem k probíraným tématům, rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály).

Mírně až středně pokročilý student:

čte nahlas, poměrně plynule a foneticky správně, texty přiměřeného rozsahu, rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky, rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci, částečně odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu, používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku.
Sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, svého okolí a probíranými tematickými okruhy, písemně, gramaticky s omezeným počtem nepřesností tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty, stručně a jednoduše reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace, vyžádá si jednoduchou informaci a velmi jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích.

Středně až více pokročilý student:

formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, spontánně a plynule, volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický text se slovní zásobou a jazykovými strukturami odpovídajícími náročnějšímu textu, přednese souvisle projev na zadané téma, podrobně popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související, využívá výkladové a odborné slovníky při zpracování písemného projevu.
K rozvíjení argumentace používá bohatou všeobecnou slovní zásobu a rozvinutější frazeologické obraty, při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a zakončí dialog a zapojí se do živé diskuse na různá témata týkající se složitějších oblastí.
některé obrázky na tomto webu byly použity z databáze: freepik.com Some voctors and photograps have been desigend by freepik.com. Vecotrs and pictures used on this website are available HERE including the information about their authors. Některé grafické prvky byly pořízeny formou kopě, číslo dokladu: #2857-1245. Some graphic items have been purchased, Invoice​#2857-1245.
všechny materiály na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné použití jakýchkoliv materiálů z těchto stránek může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a jiných zákonů. © Academy 2011

k osobním údajům, které poskytujete vyplněním registračních formulářů na těchto stránkách, je přistupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a bude s nimi nakládáno ve smyslu tohoto zákona
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one